Guia sobre el testament vital a Catalunya

Testamento vital en Cataluña

La llei preveu que una persona pugui disposar lliurement sobre tots els aspectes concernents a la seva salut i als tractaments mèdics que desitja que se li administrin.

Mitjançant un testament vital, s'ofereix la possibilitat que aquestes decisions es puguin realitzar de manera anticipada, en previsió que l'estat de salut de la persona no li permeti expresar personalment la seva voluntat quan es presenti la situació de necessitat mèdica.

A continuació intentarem resoldre tots els dubtes que es poden plantejar en relació amb aquest particular document.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

En què consisteix el testament vital a Catalunya?

El testament vital o document de voluntats anticipades és un document dirigit al metge responsable on un major d’edat, lliurement i amb capacitat suficient, expressa les instruccions que vol que es tinguin en compte quan es trobi en una situació relativa al tractament de salut on no sigui capaç d'expressar personalment la seva voluntat.

El document de voluntats anticipades està regulat a la legislació catalana a l'article 8 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i a l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

També cal tenir en compte el que estableix la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, en tot allò relatiu a les disposicions sobre eutanàsia.

Qui pot fer testament vital a Catalunya?

Qualsevol persona pot realitzar un testament vital sempre que reuneixin les condicions següents:

 • Ser major d’edat
 • Tenir capacitat d’obrar.
 • Actuar lliurement.

A més, podrà modificar-lo o revocar-lo en qualsevol moment, seguint les mateixes formalitats que van ser necessàries per atorgar-ho.

Quin contingut pot tenir el testament vital a Catalunya?

El testament vital o document de voluntats anticipades pot contenir disposicions del pacient en relació amb els aspectes següents:

 • La designació d'un representant, si es vol, que pugui actuar com a interlocutor davant del metge responsable i l'equip sanitari.
 • Els objectius vitals i valors personals, que podran ajudar a interpretar quan arribi el moment, allò que s'ha expressat en el mateix document, i serviran d'orientació als metges en el moment de prendre decisions clíniques que afectin la persona.
 • Les instruccions que l'atorgant consideri oportunes sobre els tractaments mèdics o intervencions mèdiques que es vulguin rebre en cas de malaltia, o bé les que no volgeu rebre. En qualsevol cas, no se us administrarà cap tractament que no sigui d'acord amb la bona pràctica clínica.
 • Les decisions personals pel que fa a la donació d’òrgans i al destí del propi cos, per a fins tant de trasplantament com d’investigació científica.
 • Els desitjos personals sobre la possible aplicació de l'eutanàsia.

D'altra banda, el testament vital no podrà incloure cap decisió que sigui contrària a l'ordenament jurídic.

A més a més, el document de voluntats anticipades haurà de contenir les dades següents:

 • Dades personals que permetin identificar la persona que atorga el testament vital: nom i cognoms, NIF o NIE, domicili i telèfon.
 • La manifestació de què s'actua lliurement, ben informat i amb capacitat d'obrar.
 • Dades personals dels testimonis, si escau, amb el mateix nivell de detall.
 • Data i signatura de l'atorgant i els testimonis.

Quin és el procediment per fer testament vital a Catalunya?

La legislació catalana contempla dues possibles formes d'atorgar un document de voluntats anticipades o testament vital:

 1. Mitjançant un document públic, davant de notari, sense que sigui necessària la presència de testimonis. És un tràmit que costa al voltant de 60 euros.
 2. Mitjançant un document privat signat davant de tres testimonis més grans i amb plena capacitat d'obrar. D'aquests testimonis, almenys dos no haurien de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l'atorgant.

El Servei Català de Salut (CatSalud) proporciona a la seva pàgina web un model de document de voluntats anticipades que recull totes les possibles situacions de salut i tractaments mèdics que es poden administrar.

Qué s’ha de fer amb el testament vital un cop realitzat?

Un cop atorgat el document de voluntats anticipades, l'atorgant, els seus familiars o el seu representant han d’entregar el document al centre sanitari que atengui a l’atorgant. El document s'incorporarà, desde aquell moment, a la història clínica del pacient.

El Servei Català de Salut també preveu que es pugui inscriure el document en un registre públic creat a aquest efecte, que l'atorgant tant podrà revisar en qualsevol moment, com substituir-lo per un altre.

El registre és un tràmit voluntari, així que un testament vital sense registrar continua sent perfectament vàlid.

En qué consisteix el registre de voluntats anticipades de Catalunya?

La possibilitat de registrar el testament vital e preveu al Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.

El Registre, creat pel decret esmentat, està adscrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Podrà inscriure's al Registre, a sol·licitud de la persona atorgant, qualsevol document de voluntats anticipades, independentment que es tracti d'un document notarial o d'un document privat amb testimonis.

El seu objectiu és facilitar tant el coneixement dels documents existents i del seu contingut, així com l'accés i la consulta àgil i ràpida per part dels professionals sanitaris que ho necessitin.

Caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud d'inscripció, els documents següents:

 • El document d'identificació personal en vigor (DNI, NIE o passaport) tant de l'atorgant com dels testimonis, si escau.
 • El document de voluntats anticipades o testament vital, degudament signat pel sol·licitant i pels testimonis, si n'hi hagués, a més a més de la persona que actua com a representant, si és el cas.

Si no és l'atorgant del testament vital qui sol·licita la seva inscripció, sinó una altra persona en representació d'aquell, calrà adjuntar-hi el document que n’acrediti la representació.

El registre és un tràmit gratuït que es pot fer de forma presencial o telemàtica, a través de la seu electrònica del Servei Català de Salut, en aquest enllaç.

El document inscrit es pot modificar en qualsevol moment o fins i tot revocar i substituir per un altre. En aquest cas, caldrà que el nou document es faci seguint el mateix procediment amb el que es va dur a terme el primer testament vital. Lúltim document inscrit serà el vàlid i deixarà sense efecte l'anterior.

Si el document s'atorga davant de notari, hi ha un conveni amb el Col·legi de Notaris de Catalunya que permet que se n'ordeni l’inscripció en aquest mateix moment, a través del propi notari.

És recomendable fer un testament vital?

Quan una persona ha perdut la capacitat d'expressar la seva voluntat, el testament vital o document de voluntats anticipades resulta molt útil per facilitar la presa de decisions per part dels seus familiars i dels professionals sanitaris davant de les opcions que es poden presentar en el moment de atenció mèdica del pacient.

Sovint es dóna la situació que algun allegat del pacient coneix les seves preferències, però no les pot fer valdre per sobre d'altres criteris, perquè no hi ha cap document que reculli de manera indubitada els desitjos de l'afectat.

Pel sol fet de voler designar a algú que ens representi com a interlocutor davant l'equip mèdic ja és una raó suficient per atorgar un testament vital.

A més, és un tràmit senzill, que pot ser gratuït, si el prepara un mateix,i que es troba a l'abast de tothom.

Pot servir per deixar clares les nostres preferències sobre temes com els següents:

 • Si volem ser traslladats a un centre mèdic o romandre a casa fins al final, al darrer tram de la nostre vida.
 • Què cal fer en cas que caiguem en estat vegetatiu crònic, o malaltia irreversible amb mort imminent, o estat avançat de demència, per exemple.
 • Si volem que ens prolonguin la vida de manera artificial, o ens subministrin qualsevol manera de pal·liar el patiment.
 • Si volem rebre assistència espiritual segons les nostres creences.
 • Si ens agradaria estar acompanyats de les nostres persones més estimades, o no desitgem que hi assisteixin.
 • Si volem donar els nostres òrgans.
 • Qualsevol altra decisió anàloga.

En resum, el testament vital pot contribuir a alleugerir el pes moral dels familiars en un moment crític, i, en qualsevol cas, no és una decisió irreversible, ja que es pot revocar quan un vulgui.

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres