Com fer testament a Catalunya?

¿Cómo hacer testamento en Cataluña?

Catalunya té la seva pròpia regulació en relació al testament perquè té atribuïdes les competències en materia successòria. Si vols més informació sobre com fer el testament a Catalunya, aquest article té l’informació que busques.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Què és el testament?

El testament és el document a través del cual una persona disposa del destí del seu patrimoni, o part del mateix, per després de la seva defunció. També pot servir per decidir o reconèixer altres assumptes personals (per exemple, reconèixer la paternitat d’un fill o bé nombrar un tutor que un menor tingui al seu càrrec)

Al Còdi Civil, el testament es defineix així:

L’acte a través del cual una persona disposa per desprès de la seva mort de tots els seus béns o part dels mateixos rep el nom de testament

Artícle 667 del Codi Civil

Tot i així, Catalunya té atribuïda la competència en matèria de successions, per tant té la seva pròpia regulació del testament. Així, el Codi Civil Català diu el següent:

1. En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d'un o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort.

2. El testament, a més del que estableix l'apartat 1, pot contenir les voluntats digitals del causant i la designació d'una persona encarregada d'executar-les. A manca de designació, l'hereu, el marmessor o l'administrador de l'herència poden executar les voluntats digitals o encarregar-ne l'execució a una altra persona.

Artícle 421-2 del Codi Civil de Catalunya

A Catalunya, el testament es regula al títol II del llibre quart Codi Civil de Catalunya. Aquesta normativa conté diferències significatives pel que fa a la legislació comú d’Espanya en materia testamentaria.

Fer testament és un acte especialment important, per les decisions que es prenen en alhora d’atorgar-lo. Per això, és fonamental deixar-se assessorar per un advocat expert en successions a Catalunya, és el professional que sap com fer coincidir els desitjos del testador amb allò que permet la legalitat, en la mesura que sigui possible.

Qui pot fer testament a Catalunya?

En primer lloc, cal destacar que les persones tenen llibertat per testar allà on ho desitgin. Per tant, els qui viuen a Catalunya poden fer testament aquí si volen, però també ho poden fer altres persones que no visquin a Catalunya.

Aclarit aquest punt, com hem vist, Catalunya té la seva normativa pròpia en dret de successions, per tant surt el dubte sobre a qui se li aplica el dret català. Doncs bé: s'aplica a totes les persones amb veïnatge civil a Catalunya. Pel que fa a les persones estrangeres que aconsegueixen la nacionalitat espanyola, es té en compte el veïnatge administratiu.

3. Les persones estrangeres que adquireixin la nacionalitat espanyola resten sotmeses al dret civil català mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, llevat que manifestin llur voluntat en contra.

Artícle 111-3.3 del Codi Civil de Catalunya

Quins testaments existeixen a Catalunya?

A Catalunya hi ha tres tipus de testaments:

Testament obert

El testament obert es regula a l'article 421-13 del Codi Civil de Catalunya. És el tipus de testament que es fa de forma més habitual.

És aquell en què el testador expresa la seva voluntat al notari verbalment o per escrit, i el mateix notari redacta el testament tenint en compte la voluntat del testador, expressant el lloc, la data i l'hora en què s'atorga testament.

Un cop es redacta el testament, es llegeix al testador o bé el llegeix ell mateix. Després el testador el signa, o bé dos testimonis si el testador no sap o no pot signar, i s'autoritza el testament d'acord amb la legislació notarial.

Testament tancat

Regulat a l'article 421-14 i següents, el testament tancat té un menor ús, ja que només té sentit en aquells casos on el testador desitja un nivell superior de confidencialitat. Només poden fer testament tancat els qui sàpiguen i puguin llegir.

En aquest cas, el testament l’escriu el mateix testador. Es pot fer de manera autògrafa, en braille, a través d'altres mitjans tècnics o per una altra persona per encàrrec del testador, expressant el lloc i la data. Si l’escriu una tercera persona per petició del testador, aquesta circumstància s'ha de fer constar al mateix testament, i s'ha d'identificar aquesta persona, que ha de signar amb el testador al final del testament.

El testament ha de contenir la signatura del testador a cadascuna les fulles i al final d'aquest, una vegada que el testador hagi salvat les paraules esmentades, ratllades, afegides o entre línies. En cas que el testament s’hagi redactat en suport electrònic, haurà de contenir una firma electrònica reconeguda.

Quan el testador no sàpiga o no pugui signar, podrà fer-ho per encàrrec seu una altra persona, que haurà de signar al final del testament i en tots els fulls, després d'haver fet constar la seva identitat i la causa per la qua el testador no pot signar.

El testador ha de presentar el testament a un notari hàbil al lloc de l'atorgament per a la seva autorització. Se li farà entrega en sobre tancat, manifestant que el sobre que entrega conté el testament.

Testament hològrafo

El testament hològraf, es regula a l’article 421-17 i següents. Només pot atorgarse per persones majors d’edat i menors emancipats. S’exigeixen dos requists formals per a la seva validesa: 

  • Que estigui escrit i firmat de forma autògrafa per el propi testador, indicant el lloc i la data d’atorgament. Quan hi hagi paraules taxades, corregides, afegides o entre línies, les haurà de validar l’atorgant amb la seva firma.
  • S’ha de presentar davant del notari competent, per la seva adveració i protocolització.

El notari compentent per tal d’adverar el testament hològraf n’haurà de comprobar la seva autenticitat, conforme a llei. Si és així, el protocolitzarà.

Quin tipus de testament es el més recomanable en Catalunya?

Si bé el més comú és fer testament obert davant de notari, l'atorgant pot optar per un altre tipus de testament si té la motivació per fer-ho.

L'important és comptar amb l'assessorament d'un advocat expert en successions testades a Catalunya, atès que el testament és un document d'una importància extraordinària, perquè determina el futur dels béns patrimonials del testador, entre d'altres possibles assumptes.

Que el testament no respecti els drets dels hereus forçosos a la llegítima, o bé que tingui defectes de forma, són causes de nul·litat. D'aquí l’importància de deixar-se assessorar per un advocat expert en la matèria, d’aquesta manera que el testador s’assegurar que allò que disposi en testament, realment es pugui complir arribat el moment de la seva mort.

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres