Com renunciar a una herència a Catalunya

Cómo renunciar a una herencia en Cataluña

Acceptar una herència no sempre és interessant, a causa de les càrregues econòmiques que pot suposar la seva acceptació, ja que, a més dels béns i drets del mort, s'hereten els seus deutes. En aquest article explicarem què cal fer si es desitja renunciar a una herència a Catalunya.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Com es renuncia a l'herència a Catalunya?

La renúncia a l'herència s'ha de fer sempre en document públic, i de manera expressa. Per tant, cal acudir a una notaria i manifestar la voluntat de rebutjar l'herència, perquè quedi degudament elevat a escriptura pública, o bé s'haurà de fer la renúncia davant el jutge competent.

Per a això, l'anomenat a l'herència renunciarà a la seva part de manera gratuïta, i a favor de les persones a les quals hauria de deferir-se aquesta part.

1. La repudiació de l'herència s'ha de fer de manera expressa en un document públic.

2. S'entén que l'herència ha estat repudiada si el cridat hi renuncia gratuïtament a favor de les persones a les quals s'hauria de deferir la quota del renunciant, sempre que compleixi els requisits de forma que estableix l'apartat 1.

Article 461-6 del llibre quart del Codi Civil de Catalunya

Qui pot rebutjar una herència a Catalunya?

Qualsevol persona amb capacitat d'obrar pot renunciar a una herència a Catalunya. Al marge de la qual cosa:

  • Si es tracta d'un menor d'edat emancipat o una persona sotmesa a curatela, necessitarà l'assistència d'aquelles persones que complementin la seva capacitat.
  • En el cas dels fills menors d'edat o de les persones tutelades, els pares o tutors hauran de ser autoritzats judicialment per a repudiar l'herència deferida als seus fills o tutelats.
  • Les persones jurídiques també poden renunciar a l'herència.

1. Poden acceptar i repudiar l'herència les persones amb capacitat d'obrar. Per a repudiar-la, els menors emancipats i les persones posades en curatela han d'ésser assistits per les persones que complementen llur capacitat

2. Els pares o tutors necessiten l'autorització judicial per a repudiar les herències deferides als fills menors d'edat o a les persones posades en tutela.

3. Les persones jurídiques poden acceptar o repudiar les herències que els són deferides d'acord amb llurs normes reguladores. Per a acceptar una herència en forma pura i per a repudiar-la, si no hi ha una regla expressa, les persones jurídiques han d'observar les mateixes normes que per a fer un acte de disposició de béns.

Article 461-9 del llibre quart del Codi Civil de Catalunya

Es pot renunciar a una herència en part a Catalunya?

No, la repudiació no pot ser parcial, ni tampoc es pot posar cap termini ni condició per a acceptar l'herència. L'única possibilitat és renunciar a tota l'herència.

1. L'acceptació i la repudiació de l'herència no es poden fer parcialment, ni sotmeses a termini o condició. Les condicions i les restriccions a l'acceptació i la repudiació de l'herència es consideren no formulades.

[...]

Article 461-2 del llibre quart del Codi Civil de Catalunya

En cas d'haver-hi creditors, es pot renunciar a l'herència a Catalunya?

Si hi ha creditors amb drets sobre l'herència, el cridat a heretar pot repudiar l'herència, però aquest acte no perjudicarà els creditors, ja que aquests podran satisfer el seu crèdit amb els propis béns de l'herència o amb la part repudiada, si és necessari.

Els creditors compten amb un termini d'un any, a partir del moment de la repudiació, per a exercir aquest dret.

1. La repudiació de l'herència en perjudici dels creditors de l'hereu cridat no es pot oposar a aquests, que poden cobrar els crèdits de data anterior a la repudiació sobre els béns de l'herència o sobre la quota d'herència repudiada si manquen altres recursos per a cobrar-los.

2. El dret dels creditors caduca al cap d'un any de la repudiació.

Article 461-7 del llibre quart del Codi Civil de Catalunya

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres