Reclamació i pagament de la quarta vidual a Catalunya

Reclamación y pago de la cuarta viudal en Cataluña

La quarta vidual és un dret pel qual, a Catalunya, el cònjuge vidu pot obtenir fins a una quarta part de l'actiu hereditari líquid. En aquest article veurem com es reclama i com es fa el pagament de la quarta vidual.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

On es regula la reclamació i el pagament de la quarta vidual?

La regulació de la reclamació i pagament de la quarta vidual es troba a l'article 452-4 del Codi Civil de Catalunya, que diu així:

1. La quarta vidual confereix una acció personal contra els hereus del causant al cònjuge vidu o al convivent en parella estable supervivent en el qual concorrin els requisits establerts per l'article 452-1.

2. L'hereu o les persones facultades per a efectuar el pagament poden optar per fer-lo en diners o en béns de l'herència, d'acord amb les normes sobre el pagament de la legítima.

3. La quarta vidual genera interès des que és reclamada judicialment.

4. El cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent pot sol·licitar que la demanda de reclamació de la quarta vidual s'anoti preventivament en el Registre de la Propietat.

Article 452-4 del Codi Civil de Catalunya

La reclamació de la quarta vidual

L'article 452-1 configura la reclamació de la quarta vidual com a acció personal de crèdit contra els hereus del causant del cònjuge vidu.

Legitimació activa

La legitimació per a l'exercici d'aquesta acció correspon al cònjuge o convivent en parella estable supervivents.

Legitimació passiva

Les reclamacions per quarta vidual toca dirigir-les contra l'executor de l'herència, que engloba les següents figures:

  • L'hereu.
  • És possible que, quan l'herència es distribueixi en llegats i hi hagi un marmessor universal, aquest es converteixi en el legitimari passiu de la reclamació de la quarta vidual.
  • Per el cas de Tortosa, i en absència de marmessor, l'acció de reclamació ha de dirigir-se contra els legataris.

A diferència de l'hereu, l'acció de reclamació de la quarta vidual contra el marmessor universal, o els legataris (en el cas de Tortosa), es configura com una acció de reclamació contra els gestors, no deutors que seria per al cas de l'hereu.

Com es reclama la quarta vidual?

Pel que fa a la reclamació de la quarta vidual en si, aquesta pot fer-se per via judicial o també de manera extrajudicial.

En el cas de reclamació judicial, l'article 452-4 concedeix les següents mesures:

  • Genaració d’interessos des del moment de la reclamació judicial.
  • Possibilitat d’anotar mesura preventiva al registre de la demanda de reclamació de la quarta viudal.

A l'hora d'exercitar l'acció, cal tenir en compte si el subjecte actiu i el subjecte passiu són la mateixa persona, és a dir: si l’hereu i el beneficiari de la quarta vidual són la mateixa persona.

De ser aquest el cas, no cabrà reclamació. El beneficiari hauria de practicar una acció de reducció contra els legataris, si han pres possessió dels béns, o bé retenir part de l'herència per a satisfer les seves necessitats personals, d'acord amb el nivell de vida que gaudia de manera prèvia a la defunció del causant.

El pagament de la quarta vidual

El pagament de la quarta vidual planteja dues qüestions: d'una banda qui està facultat per a realitzar el pagament i d'altra banda, quin és l'objecte de la prestació.

Persones legitimades per a realitzar el pagament

En aquest sentit, l'article 452-4.2 és ben clar: "L'hereu o les persones facultades per a efectuar el pagament poden optar per fer-lo en diners o en béns de l'herència, d'acord amb les normes sobre el pagament de la legítima."

Els legitimats al pagament són l'hereu i les persones facultades per a això. Addicionalment, es fa una remissió a les normes per al pagament de la legítima.

Objecte del pagament

En el pagament de la legítima, és necessari distingir què conforma l'objecte de la quarta vidual i l'objecte de la prestació:

  • L'objecte de la quarta vidual es refereix al valor al qual tindrà dret a reclamar el beneficiari d'aquesta, això és: quina quantitat necessita el beneficiari per a mantenir el seu nivell de vida.
  • D'altra banda, l'objecte de la seva prestació es refereix a com es procedirà el seu pagament. De nou, l'article 452-4.2 estableix que: “poden optar per fer-ho en diners o en béns de l'herència”, i a més es remet a les normes relatives a la legítima en quant a la seva regulació.

És necessari precisar, que, en cas que el pagament es faci efectiu en diners, aquest podrà ser amb diners de l'herència o diners extrahereditaris. No passa el mateix si s'ordena el pagament en béns; aquests, en qualsevol cas, hauràn de formar part del cabal relicte.

A més, en el cas que l'hereu o el legitimat optin pel pagament amb béns de l'herència, el beneficiari podrà exigir que el pagament es faci de manera homogènia. És a dir: si s'ha iniciat el pagament amb béns, el beneficiari podrà exigir que es materialitzi íntegrament en béns de l'herència.

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres