La quarta falcídia en les herències a Catalunya

La cuarta falcidia en las herencias en Cataluña

En dret successori català, el testador ha de respectar la quota de legítima que correspon als hereus forçosos i, a més a més, la limitació imposada per l'anomenada quarta falcídia, que opera en favor de l'hereu nomenat en testament.

A continuació veurem en què consisteix i com funciona la quarta falcídia.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Què és la quarta falcídia en dret successori de Catalunya?

La quarta falcídia, és una atribució successoria de la llei, que es configura com una limitació a la llibertat de testar, per la que es prohibeix al testador disposar dels seus bèns a títol particular o establir gravàmens que vulnerin el valor a una quarta part de l’actiu hereditari líquid de l’herència, garantitizada a l’hereu.

La quarta falcídia, també coneguda com a quota hereditària mínima, es regula a l'article 427-40 del llibre quart del Codi Civil de Catalunya. La quarta falcídia no és el mateix que la llegítima, ja que la llegítima és un dret a favor de l'hereu forçós o legitimari, mentre que la quarta falcídia és un dret a favor de l'hereu instituït pel testador, sigui hereu forçós o no.

De fet, si coincideixen les dues condicions, la de ser hereu instituït en testament amb la de hereu forçós, la persona beneficiària té dret a les dues quotes: la quarta falcídia i la llegítima.

El dret a la quarta falcídia es protegeix amb la facultat de reduir els llegats en la mesura que hagin superat el límit imposat per la quota hereditària mínima, llevat que el testador hagi prohibit la facultat de detreure la quarta falcídia a l'hereu.

Els llegats que poden ser objecte de reducció per quarta falcídia són els llegats a càrrec de l'hereu que pretén retenir-la, inclosos els prelegats ordenats a favor seu. Però no els llegats de deute propi del testador, els que constitueixin la llegítima dels legitimaris (en la part imputable a la llegítima, la part que excedeix la legítima, és a dir la liberalitat, sí seria reduïble), els d'aliments i els que el testador hagi ordenat que es compleixin íntegrament.

Només es poden reduir els llegats. En cap cas no es poden reduir en concepte de quarta falcídia les donacions per causa de mort i les atribucions particulars en pacte successori (article 427-42).

Com es calcula la quarta falcídia?

La quarta falcídia o quota hereditaria mínima equival a una quarta part de l’actiu hereditari líquid. 

Per determinar aquest valor, cal calcular primer l'actiu hereditari líquid, que és l’haver hereditari restades els deutes, les donacions, els béns atribuïts a títol particular, i altres despeses.

Concretament, caldrà restar de l'actiu hereditari les quantitats que corresponguin pels conceptes següents:

  • Despeses d'última malaltia i enterrament o incineració del causant.
  • Import de les llegítimes, inclosa la del mateix hereu instituït pel testador amb dret a la quota falcídia.
  • Els deutes de l’herència.
  • El valor dels béns objecte d'atribució particular al pacte successori.
  • El valor dels béns objecte de donació per causa de mort.

També caldrà descomptar del valor dels béns els gravàmens que els afectin, llevat dels drets de garantia.

Per contra, sí que caldrà incloure en l'actiu hereditari, els conceptes següents:

  • Tots els béns del cabal hereditari.
  • També els que siguin objecte de llegat de qualsevol tipus.
  • Els crèdits del causant contra lhereu.
  • Els crèdits extingits per llegats de perdó de deute.

La valoració de tots els béns i deutes serà la del moment de la mort del causant.

La diferència entre l'actiu i els deutes esmentat constitueix l'actiu hereditari líquid, i cal calcular d'aquesta quantitat la quarta part, que suposarà el valor que correspongui a l'hereu en concepte de quarta falcídia, i que els llegats han de respectar.

Qui té dret a la quarta falcídia?

Té dret a la quarta falcídia qui hagi estat anomenat hereu en testament.

Si el causant ha fet crides successives a l'herència, només tenen dret a detreure la quarta falcídia l'hereu o els hereus que adquireixen l'herència en primer lloc, no els que ho facin posteriorment.

En cas que hi hagi diversos hereus, cadascún d’ells pot retenir la quarta part de la quota respectiva en l'actiu hereditari, encara que tots els llegats sumats no superin el valor de les tres quartes parts (article 427-40.3).

Què pot fer l’hereu sinó es respecte la quarta falcídia?

Si el causant no va manifestar en testament la seva voluntat de prohibirla, l'hereu que vegi reduïda la seva quota hereditària mínima o quarta falcídia té dret a exigir la reducció dels llegats en la mesura que no es respecti la mateixa.

Cal puntualitzar que l'hereu és qui ha de complir amb l’encàrreg d’entrega dels llegats, per tant aquests no es faràn efectius mentre l'hereu no ho decideixi. Per això, en virtut de la quarta falcídia, l'hereu té la facultat de retenir els béns corresponents al llegat per defensar els seus drets, i detreure'n els béns que equivalguin al valor del dret vulnerat.

La reducció dels llegats es farà respectant l’ordre que va establir el causant, i en el seu efecte, en proporció al seu valor.

Els legataris poden evitar la reducció abonant-ne l'import en diners a l'hereu.

En cas que els legataris estiguessin facultats per prendre possessió per si mateixos dels seus llegats, l'hereu té dret a demanar-ne una reducció. Aquesta acció caduca als 4 anys de la mort del causant, sempre que l'hereu hagi pres inventari en temps i forma, és a dir: notarialment o judicialment en el termini màxim de 6 mesos des que l'hereu coneix el contingut del testament.

Es pot extinguir el dret a la quarta falcídia?

Sí, el dret a detreure la quarta falcídia, és a dir, a descomptar-la dels llegats fins a fer-la efectiva, s'extingeix per renúncia expressa o tàcita de l'hereu, entenent que la renúncia es fa tàcitament si aquest, coneixent-ne els drets, lliura igualment els llegats excessius sense practicar cap reducció.

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres