El pacte successori a Catalunya

El pacto sucesorio en Cataluña

El pacte successori és una de les formes de successió hereditària contemplada al dret successori català, juntament amb la successió testada o per testament i la successió ab intestato o en absència de testament.

Els pactes successoris comparteixen característiques amb els contractes inter vivos, però produeixen efectes després de la mort dels seus atorgants.

A continuació explicarem què és un pacte successori i quins són els seus requisits i efectes.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Què és un pacte sucessori en dret català?

Un pacte successori és un acord o contracte que se celebra en vida a fi de limitar les facultats dispositives mortis causa, és a dir, com a conseqüència de la mort.

Es regula a l'article 431-1 i següents del llibre quart del Codi Civil de Catalunya i respon a una dilatada tradició del dret català que s'ha modernitzat a la redacció de l’actual codi, tractant de desvincular la seva causa dels pactes celebrats amb motiu del matrimoni.

Així doncs, actualment, els atorgants poden ser més persones a banda dels contraents en un matrimoni, i els afavorits pel pacte, també. Un pacte successori, per tant, és un contracte que les parts celebren en vida per decidir sobre la disposició dels seus béns un cop morin. Com a pacte que és, ambdues parts poden concedir drets a l'altra part i obligar-se en conseqüència.

El pacte successori pot tenir per objecte l’institució d’hereu, en aques cas s'anomenaría heretament, o bé atribuir béns o drets a títol particular, com passa amb els llegats establerts en testament. Igualment, pot contenir disposicions a favor dels atorgants, fins i tot de manera recíproca, com si fos un testament mancomunat, o bé a favor de tercers.

També pot contenir les mateixes disposicions que es permeten per als testaments i, a més a més, imposar càrregues als afavorits, que han de figurar expressament al pacte.

És important, fer constar també la finalitat que es pretén assolir, si és determinant, i les obligacions que assumeixen les parts.

Com a exemple, la llei cita com a càrrega la cura i l'atenció d'algun dels atorgants o de tercers, i com a finalitat, la de manteniment i continuïtat d'una empresa familiar.

Cal destacar que els pactes successoris estan prohibits al dret civil comú.

Quins tipus de pacte successori existen a Catalunya?

El pacte successori pot consistir en un heretament o una atribució a títol particular.

L'heretament és l’institució d’hereu, mentre que l'atribució a títol particular s'assimila a la dels llegats que hi ha a la successió testada.

Alhora, l'heretament pot ser:

 • Heretament simple. És simple l'heretament que només atribueix a la persona instituïda la qualitat d'hereva de l'heretant. És a dir, només té per objecte instituir hereu al beneficiari. L'heretament simple no perd el caràcter encara que l'heretant (futur causant) també faci donació de present de béns concrets a la persona instituïda com a hereva.
 • Heretament cumulatiu. És un heretament pel qual s'institueix hereu el beneficiari i, a més, se li atribueixen els béns presents que té l'heretant i futur causant. L'heretament cumulatiu no en perd el caràcter encara que l'heretant exclogui béns concrets de l'atribució de present.
 • Heretament mutual. Es tracta d'un heretament que conté una institució recíproca d'hereu entre els atorgants a favor del qui sobrevisqui, de la manera com ho faria un testament mancomunat, encas que es permtès.

L'heretament també pot ser preventiu, de manera que el causant o heretant institueix un o més hereus només per al cas que mori sense successor universal designat per testament o per pacte.

Quina és la forma dels pactes successoris a Catalunya?

Per a que sigui vàlid, el pacte successori ha de fer-se constar en escriptura pública, i la llei especifica que no cal que sigui de capítols matrimonials, allunyant-se així del seu origen com a part dels pactes per causa del matrimoni. Si es tracta d’un pacte successori preventiu o que conté reserva per disposar o donar, caldrà fer-ho constar a l’hora de l’atorgament.

A més a més, igual que els testaments, el pacte successori s'ha de fer constar al Registre d'Actes d'Última Voluntat en la forma, en el termini i amb l'abast establerts per les normes.

D'altra banda, les disposicions regulades per pacte successori es poden fer constar al Registre de la Propietat en vida del causant, en la mesura que afectin béns immobles.

També en vida del causant es podran fer constar els heretaments o atribucions particulars que tinguin per objecte accions nominatives o participacions socials als assentaments respectius del llibre registre corresponent.

Si l'objecte del pacte successori és el manteniment i la continuïtat d'una empresa familiar, es pot fer constar al Registre Mercantil.

Qui pot atorgar un pacte successori?

La facultat per atorgar pactes successoris no és il·limitada, però és més àmplia que en els seus orígens, quan només es permetia atorgar pactes successoris als cònjuges entre si.

Actualment, podran celebrar pactes successoris entre si:

 • Els cònjuges o futurs cònjuges.
 • Les persones convivents en parella estable.
 • Els parents en línia directa sense limitació de grau, o en línia col·lateral dins del quart grau, o en tots dos casos tant per consanguinitat com per afinitat.
 • Els parents per consanguinitat en línia directa o en línia col·lateral, dins del segon grau, de l'altre cònjuge o convivent.

A més a més, els atorgants haurán de tenir plena capacitat d'obrar i ser majors d'edat, tret que un dels atorgants només sigui afavorit i no se li hagi imposat cap càrrega a canvi, en aquest cas pot consentir en la mesura de la seva capacitat natural o per mitjà dels seus representants legals o del seu curador.

En quant a les persones que poden ser afavorides per un pacte successori, la llei no posa limitacions, només especifica que els tercers que siguin afavorits no adquireixen cap dret a la successió fins al moment de la mort del causant.

A més, si la persona afavorida mor abans que el causant, les disposicions que s'hagin pactat a favor d'aquella es tornen ineficaces, llevat que el pacte successori disposi una altre cosa.

Es pot revocar un pacte successori?

Com hem dit anteriorment, un pacte successori és un contracte en vida que desplega els seus efectes després de la mort dels atorgants. Per tant, com a contracte en vida, pot ser revocat fins i tot unilateralment, encara que aquesta facultat caduca als 4 anys des del moment que va sorgir la causa per a la revocació.

Són causes de revocació unilateral:

 • Les pactades expressament.
 • L'incompliment de les càrregues imposades a l'afavorit.
 • L’impossibilitat de complir la finalitat que va ser determinant del pacte o de les disposicions.
 • Un canvi substancial, sobrevingut i imprevisible de les circumstàncies en què es va fonamentar.

La revocació també s'ha de fer en escriptura pública i notificar-se als altres atorgants.

El fet que l'afavorit incorri en alguna causa d'indignitat successòria també es considera causa de revocació.

Quins efectes té el pacte successori en vida dels atorgants?

La facultat de produir efectes en vida dels contractants és una de les notes més característiques dels pactes successoris, i els diferencien de la successió testada.

Així doncs, per exemple, en cas que l'objecte del pacte sigui un heretament, pot tenir els següents efectes durant la vida del causant:

 • Si la finalitat de l'heretament és el manteniment d'una empresa familiar o establiment professional, pot convenir-se que la transmissió onerosa o qualsevol acte de disposició s'hagi de fer amb el consentiment exprés de la persona instituïda, és a dir, de la persona afavorida pel pacte. També es poden establir normes sobre l'administració e incloure-les als estatuts socials.
 • L'heretant (el futur causant) només pot disposar dels seus béns a títol gratuït amb el consentiment exprés de l'hereu, llevat que ho faci per satisfer legítimes o en la quantia superior que s'hagi fixat a l'heretament, o bé per fer liberalitats d'ús.
 • L'hereu pot impugnar els actes dispositius en la mesura que s'hagin fet per fer perjudici o en frau de l'heretament.

Si l'objecte del pacte successori és una atribució particular, és a dir, la disposició sobre béns i drets concrets a mode de llegat:

 • El causant només pot disposar d'aquests béns amb el consentiment exprés de l'afavorit.
 • Si el causant aliena el bé o el grava contravenint allò establert, o es perd per la seva causa, l'afavorit pot exigir-ne el seu valor a l'hereu.

Quan és nul un pacte successori?

El pacte successori pot ser nul quan es donen alguna de les circumstàncies previstes a la llei:

 • Quan no correspon a cap dels tipus establerts legalment.
 • Quan són atorgats per persones no legitimades.
 • Quan no s’observen els requisits legals de capacitat i forma.
 • Quan s'atorga mitjançant engany, violència o intimidació greu.
 • Són nul·les les disposicions atorgades amb violència, intimidació greu, engany o error, o amb error a la finalitat o els motius, si l'error és excusable i del pacte es desprèn que l'atorgant no hauria atorgat la disposició d'haver-se adonat.

Un pacte successori nul es pot impugnar:

 1. Si s'impugna abans de l’opertura de la successió, només es pot fer pels qui ho van atorgar. L'acció caduca als 4 anys des que la persona legitimada recupera la capacitat que li faltava a l'hora d'atorgar el pacte, si escau, o des que desapareix el vici al·legat per impugnar el pacte.
 2. Si s'impugna després d'obrir la successió, la poden fer les persones a qui pot beneficiar la declaració de nul·litat. En aquest cas, l’acció caduca als 4 anys de la data de mort del causant.
Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres