Com impugnar un testament a Catalunya?

¿Cómo impugnar un testamento en Cataluña?

El Codi Civil de Catalunya contempla una sèrie de motius taxats pels quals es pot invalidar un testament, així com les persones consideredes com a legitimades per impugnar-lo quan consideren que hi concorre algun d'aquests motius. Aquesta regulació contempla certes particularitats pel que fa a la regulació comuna del resta d’Espanya.

En aquest article veurem en què consisteix el procés d'impugnació d'un testament a Catalunya.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Com s’impugna un testament a Catalunya?

El llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions, dedica tot el capítol II del títol II a la nul·litat i la ineficàcia dels testaments.

S’hi regulen les causes per les que un testament és nul i que, per tant, les que poden motivar la seva impugnació. D’aquesta manera, amb la impugnació d’un testament es pretén la declaració de la seva nul·litat.

L'acció de nul·litat pot ser exercida desde el moment en el que s'obre la successió, té un termini de caducitat de 4 anys, a comptar des que la persona legitimada per exercir-la coneix o pot conèixer raonablament la causa de nul·litat. Aquesta acció de nul·litat es pot transmetre als hereus de les persones legitimades.

Per impugnar un testament, cal actuar assistit per un advocat i representat per procurador. El procediment s'inicia presentant davant del jutjat de primera instància, del lloc de defunció del testador, una demanda de nul·litat total o parcial del testament dirigida contra la resta d'hereus.

Quines són les causes per impugnar un testament a Catalunya?

El Codi Civil català contempla dos tipus de causes de nul·litat, tant del testament en conjunt, com de les particulars disposicions testamentàries: les causes que es refereixen a defectes formals i les degudes a vicis que afecten a la voluntat del testador.

Així dons, com a causes de nul·litat del testament, s'estableixen les següents:

 • Que el testament no es correspongui a cap dels tipus admesos pel Codi civil català.
 • Que el testament shagi atorgat sense complir els requisits de capacitat i de forma.
 • Que a l’atorgament hi hagi hagut engany, violència o intimidació greu.
 • Que no contingui institució d'hereu, llevat que s'hagi nomenat un marmessor universal o hagi estat atorgat per una persona subjecta al dret de Tortosa, és a dir, distribuint tota l'herència en llegats.

D'altra banda, una disposició testamentària serà nul·la en els casos següents:

 • Si s'ha atorgat amb error a la persona o l'objecte, o amb engany, violència o intimidació greu.
 • Si s'ha atorgat amb error en els motius, si del testament es dedueix que el testador no l'hauria atorgat si ho hagués sabut.
 • Si es dedueix del testament que el testador creia erròniament que l'hereu instituït en un testament anterior havia mort. En aquest cas, no s'invalida el testament en conjunt, sinó que subsisteixen els llegats i altres disposicions a títol particular, i s'institueix com a hereu a qui ho va ser al testament anterior.

Per contra, no invalida el testament el fet que no s'hagin indicat, o s'hagi fet erròniament, el lloc o la data d'atorgament, sempre que es puguin acreditar d'alguna altra manera aquestes dades. Quant a la manca d'indicació de l'hora, no es té en compte si el testador no va atorgar cap altre testament el mateix dia.

Quines altres causes d’impugnació contempla el codi civil català?

A part dels motius de nul·litat del testament i de les disposicions testamentàries, el Codi civil català preveu altres causes per les quals pot ser impugnat un testament:

 • Per preterició errònia, és a dir, per no incloure, per error, un hereu legitimari (article 451-16.5): l'acció per impugnar el testament o els codicils per causa de preterició errònia caduca als 4 anys de la mort del testador.
 • Per desheretament (article 451-20.3): l'acció per impugnar el testament el poden exercir els hereus legitimaris en el termini de 4 anys des de la mort del testador.

Qui pot impugnar un testament a Catalunya?

L'acció de nul·litat total o parcial del testament pot ser exercida per qualsevol persona que es pugui veure beneficiada per la declaració de nul·litat.

En cas d'instar la nul·litat del testament per preterició errònia, estarà legitimat per fer-ho l'hereu legitimari preterit, així com amb els casos de desheretament.

No obstant, no podrà impugnar el testament la persona legitimada que coneix la possible causa de nul·litat, i tot i així, admet la validesa del testament o de la disposició testamentària, les executa voluntàriament o renúncia a l'acció. Tampoc podran exercir l'acció de nul·litat els creditors de l’herència.

¿Qué consecuencias tiene la impugnación de un testamento en Cataluña?

Quan s'impugna un testament, es busca que el jutge declari la nul·litat total o parcial del document. Per tant, els possibles resultats de la impugnació són:

 1. La nul·litat parcial del testament: la nul·litat d'una disposició testamentària no suposa la nul·litat del testament en el seu conjunt, llevat que resulti del context que el testador no hauria ordenat la resta de disposicions sense la disposició nul·la.
 2. La nul·litat total del testament: en aquest cas, la successió es regiría pel testament anterior vàlid al testament nul, i, si no n'hi ha, per les normes de la successió intestada. A més a més, també seran nuls tots els codicils i memòries testamentàries inclosos al testament, llevat que siguin compatibles amb un testament anterior que recuperi la seva validesa.
 3. La confirmació de la validesa del testament: el testament tindrà efectes plens.

A més a més, cal tenir en compte altres efectes que es poden produir:

 • Si el testament és nul per manca d'institució d'hereu, és vàlid com a codicil si compleix els requisits legals.
 • Si el testament tancat és nul per defecte de forma, tindrà validesa com a testament hològraf (ològrafo en dret civil comú).
Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres