Guia sobre l'impost de donacions a Catalunya

Impuesto de Donaciones en Cataluña

L'impost de donacions és un impost transferit en part a les comunitats autònomes, que són lliures d'establir les reduccions i les bonificacions que desitgin. Com a resultat, limport a pagar en concepte d’impost de donacions pot variar molt d’uns territoris als altres.

En aquesta guia veurem tots els aspectes que cal tenir en compte a l'hora de tributar per l'impost de donacions a Catalunya.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Quan cal tributar per impost de donacions a Catalunya?

La competència de lAdministració de Catalunya i laplicació de la legislació catalana en cas de donació dependrà de si els béns o el donatari (qui rep la donació) es troben a lestranger:

 • Si el donatari resideix a Espanya, serà competent l'Administració de Catalunya quan:
  • Els béns immobles estiguin a territori de Catalunya.
  • El donatari resideixi a Catalunya, quan es tracti de béns diferents dels immobles.
 • Si els béns o drets són a l'estranger, es tributarà a Catalunya si el donatari ha residit a Catalunya el nombre més gran de dies dins dels darrers 5 anys, comptats de data a data.

On és regulat l'impost de donacions a Catalunya?

La regulació autonòmica de Catalunya en matèria de l'impost de donacions es troba recollida a la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, i al Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions, que, sobretot, se centren en les reduccions i les bonificacions aplicables al territori català.

A tota la resta, s'aplica supletòriament la Llei estatal 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions.

Quines operacions estan subjectes a l’impost de donacions de Catalunya?

Correspon tributar per l'impost de donacions a Catalunya quan es fa una adquisició de béns o drets per qualsevol negoci jurídic inter vivos ia títol gratuït.

Concretament, tributen per l'impost de donacions les operacions següents en què el beneficiari és persona física:

 • La condonació de deutes total o parcial, és a dir, quan per acte de liberalitat es perdona un deute a una altra persona.
 • La renúncia de drets a favor de persona determinada, per exemple, un usdefruit ja acceptat, que es considera donació al nu propietari.
 • L'acte d'assumir deutes d'un deutor anterior sense contraprestació, alliberant-lo.
 • El desistiment o la conformitat amb la demanda en judici o arbitratge a favor de l'altra part, realitzats altruistament, o la transacció que suposi aquests actes.
 • Les assegurances de vida quan el beneficiari és persona diferent del contractant, si es tracta dassegurança de vida en cas de supervivència de lassegurat, o assegurança individual de defunció de lassegurat a favor de persona diferent del prenedor.

A qui correspon pagar l'impost de donacions?

L'obligat al pagament de l'impost de donacions és la persona física beneficiària de les operacions descrites a l'apartat anterior.

A quin termini es pot pagar l'impost de donacions a Catalunya?

De manera general, l'impost de donacions l'ha de declarar en el termini màxim d'un mes des que té lloc el negoci jurídic gratuït subjecte a l'impost. El termini es compta de data a data.

Això no obstant, si la donació està subjecta a alguna condició suspensiva, es començarà a comptar el termini des que es compleixi la condició.

Com es calcula l’impost de donacions?

Per obtenir la quota líquida a pagar, cal fer una sèrie doperacions que parteixen de la determinació de la base imposable, a la qual sapliquen les reduccions de limpost per obtenir la base liquidable.

A la base liquidable se li aplicarà el tipus de gravamen, i el resultat serà la quota íntegra, que haurà de ser moderada pel coeficient multiplicador que sigui aplicable en funció del parentiu i el patrimoni preexistent del donatari.

L'operació donarà com a resultat la quota tributària, que serà minorada per la deducció per doble imposició internacional, si escau, fins a obtenir la quota líquida.

Per tant, l'esquema és el següent:

Base imponible - Reduccions = Base liquidable

x Tarifa de l'impost (tipus de gravamen) = Quota íntegra

x Coeficient multiplicador = Quota tributària

Quota tributària - Deducció per doble imposició internacional = Quota líquida

Base imposable de l'impost de donacions a Catalunya

Constitueix la base imposable de l'impost el valor net dels béns i els drets adquirits, una vegada descomptades les càrregues i els deutes deduïbles.

A aquesta quantitat cal afegir-hi, si escau, el valor d'altres adquisicions per donació, contracte o pacte successori que s'hagin produït durant els 3 anys anteriors.

En el cas dels béns immobles, el cadastre facilita uns valors de referència per prendre com a base de càlcul, però no sempre n'hi ha. Així, el valor de l'immoble a partir de l'1 de gener del 2022 serà:

 • El més gran entre el valor de referència o el valor declarat pels interessats.
 • El més gran entre el valor declarat o el valor de mercat, si no hi ha valor de referència.

D'altra banda, la valoració de les accions o les participacions sense cotització es farà d'acord amb el seu valor de mercat.

Quant a les càrregues i els deutes deduïbles, aquests seran els que estableixen els articles 16 i 17 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions.

Reduccions de l'impost de donacions a Catalunya

A la base imposable se li aplicaran les reduccions de l'impost que siguin procedents, obtenint així la base liquidable. Si no procedeix aplicar cap reducció, la base liquidable coincidirà amb la base imposable.

Les reduccions de l'impost de donacions a Catalunya són:

 1. Reducció per donació destinada a primer habitatge habitual de descendents, sigui d'un immoble o terreny, o dels diners per adquirir-lo. Aquesta reducció pot consistir en el 99%, amb un límit màxim de 60.000 euros o 120.000 en cas de discapacitat.
 2. Reducció per donació d'un negoci empresarial o professional del donant. Aquesta reducció pot arribar al 95% del valor net dels elements patrimonials afectes a l'activitat, sempre que existeixi un parentiu estret amb el donant.
 3. Reducció per donació de participacions en entitats, que també pot assolir el 95% del valor de les participacions o del 97% si és en societats laborals.
 4. Reducció per donació de diners per constituir o adquirir una empresa o negoci, o participacions en entitats que tinguin domicili social i fiscal a Catalunya. Aquesta reducció pot consistir en el 95% de l'import donat, amb un límit de 200.000 euros, o de 400.000 euros en cas de discapacitat.
 5. Reducció per donació de béns del patrimoni històric espanyol o català, realitzada pel cònjuge o parella estable, un descendent o un ascendent, equivalent al 95% del valor dels béns donats.
 6. Reducció per aportacions a patrimonis protegits de contribuents amb discapacitat, que pot assolir el 90% de l'import excedent.
 7. Reducció per donacions a entitats sense ànim de lucre, consistent en el 95%.
 8. Reducció per donació de determinades finques rústiques de dedicació forestal, que arriba al 95% del valor de la finca si es compleixen determinats requisits.
 9. Reducció per donació d'explotació agrària.

Grups de parentiu en l'impost de donacions

Una vegada obtinguda la base liquidable, caldrà aplicar la tarifa de l'impost i els coeficients multiplicadors, que depenen del grup de parentiu al qual pertanyi el donatari.

Els grups de parentiu a efectes de l'impost de donacions són els següents:

 • Grup I: fills i altres descendents menors de 21 anys.
 • Grup II: cònjuge o parella estable, fills de 21 anys o més, resta de descendents, progenitors i altres ascendents.
 • Grup III: col·laterals de 2n i 3r grau i ascendents i descendents per afinitat.
 • Grup IV: col·laterals de 4t grau i de graus més distants. Estranys.

A l'hora de determinar el parentiu, cal tenir en compte el següent:

 • S'equiparen els fills i descendents del cònjuge o parella de fet als propis. També s'assimilen als descendents les persones en acolliment.
 • S'admet el parentiu per afinitat, és a dir, els parents del cònjuge, però només quan hi ha matrimoni, no parella de fet.

Tarifa de l'impost de donacions

Sobre la base liquidable s'ha d'aplicar la tarifa de l'impost, que després serà moderada pel coeficient multiplicador que resulti aplicable.

La tarifa serà la que resulti de la taula de tarifes que recull la llei. A la taula es divideix la base liquidable en dos trams, donant com a resultat una quota íntegra per a cada tram, que s'hauran de sumar per obtenir la quota íntegra total.

Els trams són:

 • Fins a 50.000 euros, el 7%.
 • Fins a 50.000 euros, 3.500 euros de quota íntegra, i de 50.000 a 150.000, el 11%.
 • Fins a 150.000 euros, 14.500 euros de quota íntegra, i de 150.000 a 400.000, el 17%.
 • Fins a 400.000 euros, 57.000 euros de quota íntegra, i de 400.000 a 800.000, el 24%.
 • Fins a 800.000 euros, 153.000 euros de quota íntegra, i des d'allà, el 32%.

Però a més, hi ha una tarifa reduïda per als grups I i II de parentiu que hagin formalitzat la donació en escriptura pública o resolució judicial (ascendents o descendents, cònjuge o parella de fet):

 • Fins a 200.000 euros, un tipus del 5%.
 • Fins a 200.000 euros, 10.000 euros de quota íntegra, i de 200.000 a 600.000, 7%.
 • Fins a 600.000 euros, 38.000 euros de quota íntegra, i de 600.000 en endavant, 9%.

Coeficients multiplicadors en l'impost de donacions

Per determinar els coeficients multiplicadors aplicables, es té en compte una combinació entre el patrimoni preexistent del donatari i el seu grau de parentiu amb el donant.

Com a resultat, els coeficients oscil·len entre el 1% per a un patrimoni preexistent de fins a 500.000 euros i la pertinença als grups de parentiu I i II, fins al 2% per al grup de parentiu IV, sigui quin sigui el seu patrimoni.

Deducció per doble imposició internacional

Una vegada aplicada la tarifa i els coeficients multiplicadors, s'obté la quota tributària íntegra, a la qual serà d'aplicació la deducció per doble imposició internacional, si el donatari resideix a Espanya i ja va tributar a l'estranger per un impost similar.

En aquest cas, es podrà deduir la menor de les següents quantitats:

 • L'import pagat a l'estranger en concepte d'impost de donacions o similar.
 • El resultat d'aplicar el tipus mitjà efectiu a la part de base liquidable corresponent als béns que es trobin fora d'Espanya.

Com a resultat de la deducció, s'obté la quota líquida a ingressar. Si, per contra, no procedeix aplicar aquesta deducció, la quota líquida a ingressar coincidirà amb la quota tributària íntegra.

Com es paga l'impost de donacions a Catalunya?

Per al pagament de l'impost, s'ha de realitzar l'autoliquidació omplint el model 651 i presentar-lo bé presencialment, a les oficines de les entitats financeres col·laboradores, bé per internet, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària Catalana.

Quina documentació es necessita per al pagament de l'impost de donacions?

El model d'autoliquidació 651 haurà d'anar acompanyat dels següents documents:

 • Si la donació s'ha formalitzat en escriptura pública:
  • Document original o còpia autèntica de l'escriptura.
  • Justificant de la transferència bancària, en cas de donació de diners.
 • Si no s'ha formalitzat en escriptura pública:
  • Original del document privat.
  • El justificant de la transferència, en cas de donació de diners.
  • Testimoni de la fermesa del document judicial en què consti la donació, si escau.
 • Si es tracta d'una assegurança de supervivència o de vida, el certificat de l'entitat asseguradora.
Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres