Quins imports es paguen per herència a Catalunya?

¿Qué impuestos se pagan por herencia en Cataluña?

Quan es rep una herència, cal fer front a certes obligacions, com és el cas del pagament del pagament dels impostos, per tant, és una qüestió de la que en cal conèixer el seu abast abans de fer el pas d'acceptar-la.

Els impostos a pagar per una herència es resumeixen en l'impost de successions, l'abast del qual varia molt d'un territori a un altre, i l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, o plusvàlua municipal.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Quins impostos toca pagar per una herencia a Catalunya?

A Catalunya, en rebre una herència, és aplicable en tot cas l'impost de successions i donacions.

A més a més, en cas d'heretar algun immoble urbà, també caldrà pagar la plusvàlua municipal, que és com es coneix comunament l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

Pel que fa a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), estrictament, no grava l'herència. Al ser un impost que grava les rendes i els guanys patrimonials, només caldrà pagar-lo quan se'n produeixi algún.

Anem a veure detalladament l'aplicació de tots aquests impostos.

Quan s’ha de pagar impost de successions per una herència a Catalunya?

L'abast de l'impost de successions varia segons el lloc del domicili de la persona que ha mort, ja que és un impost que, en part, ha estat transferit a les comunitats autònomes.

En primer lloc, cal determinar si correspon pagar l'impost a Catalunya o, per contra, a un altre territori. Així doncs, es tributarà a Catalunya per aquest impost si la persona que va morir va residir aquí durant la major part dels dies dels 5 anys anteriors a la seva mort.

D'altra banda, si el difunt tenía la residència fora d'Espanya, serà competent l'administració general de l'Agència Tributària.

Pel que fa a la quantia de l'impost, el tipus impositiu aplicable a Catalunya oscil·la entre el 7%, per a una base liquidable igual o inferior a 50.000 euros, i el 32%, si és superior a 800.000 euros.

A més més, cal tenir en compte que a Catalunya existeixen importants bonificacions i reduccions.

Quines reduccions té l’impost de successions a Catalunya?

Les reduccions s'apliquen, en primer lloc, directament sobre la base imposable, que és el resultat de restar els deutes al cabal hereditari. Resulten d'aplicació en funció de les circumstàncies següents:

 • El grup de parentiu al que s'inclogui l'hereu, dins dels quatre gurps disponibles. El grup corresponent als menors de 21 anys és el que es beneficia de la reducció més grossa.
 • Si l'hereu està afectat per alguna discapacitat.
 • L’edat de l'hereu, si té 75 anys o més.
 • La data de contractació de les pòlisses de les assegurances heretades.
 • Si es rep en herència l'habitatge habitual de la víctima.
 • Si formen part de l'herència, béns i drets afectes a una activitat econòmica.
 • Si són objecte de l’herència participacions en entitats.
 • Si s'hereta una finca rústica de d’explotació forestal que compleixi determinades condicions.
 • Si s'hereta una explotació agrària.
 • Si es reben béns del patrimoni cultural o natural.
 • Si els béns heretats ja van ser objecte d'imposició per causa de mort en alguna altra ocasió durant els darrers 10 anys (és el que s'anomena sobreimposició).

Quines bonificacions té l’impost de successions a Catalunya?

Un cop aplicades les reduccions a la base imposable, se n'obté la base liquidable, a la qual se li aplicarà el tipus impositiu. Com a resultat, se n'obté la quota tributària, i és a aquesta quantitat on s’hi apliquen les bonificacions.

Hi ha dos tipus de bonificacions d‟aquest impost a Catalunya:

 1. Bonificació per doble imposició internacional: si l'hereu ja ha pagat per un altre impost de naturalesa similar a un altre país, encara que sigui resident a Espanya.
 2. Bonificació segons la data en què es produeix la successió: la llei preveu diferents bonificacions en funció de la data de la mort.

Quan es paga la plusvàlua municipal per una herència a Catalunya?

La plusvàlua municipal és un tribut de titularitat municipal, que és com es coneix comunament l‟impost sobre l‟increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

En conseqüència, només procedeix pagar la plusvàlua municipal quan es produeix un increment de valor en un immoble urbà com a conseqüència de l'herència. És a dir, quan en el moment de la transmissió hereditària es posa de manifest un augment del valor de l'immoble respecte de quan el va morir el mort.

Cal tenir en compte que per tributar per aquest impost a Catalunya, l'immoble s'ha de trobar a aquesta regió.

El tipus impositiu pot oscil·lar segons el municipi on es trobi. A Girona, ​​per exemple, s’hi aplica el 30%. Tot i així el valor aquest coeficient, depèn del anys que hagin passat entre la data de l'adquisició de l'immoble i el de la seva transmissió

Cal pagar per IRPF quan es rep una herència a Catalunya?

Com ja hem mencionat, l'impost sobre la renda de les persones físiques només grava les rendes percebudes i els guanys patrimonials que es posen de manifest quan es realitzen béns o valors.

Per tant, només es tributa per IRPF quan es rep una renda associada a un dels béns heretats (per exemple, un pis posat de lloguer) o quan s'obté un guany en vendre'l (per exemple, si es ven un pis heretat).

Els immobles destinats a habitatge habitual no paguen per IRPF, al contrari que un segon habitatge.

Si s'hereten béns intangibles, com ara accions i participacions en societats, s'aplica la mateixa regla: només es tributa si es venen i generen un guany.

Pel que fa als plans de pensions, tributen per IRPF en el moment en què es produeix el rescat i ho fan en concepte de rendiments del treball.

En últim lloc, és important tenir en compte l'obligació de presentar la declaració de la renda del difunt corresponent al darrer any de vida. Si, com a resultat, cal pagar per l'impost, la quantitat pagada es descomptarà de la massa hereditària, mentre que si el resultat és a tornar, s'inclou com un actiu més.

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres