Quins drets tenen les parelles de fet en l'herència a Catalunya?

¿Qué derechos tienen las parejas de hecho a la herencia en Cataluña?

En dret català existeixen certs drets successoris a favor del cònjuge del difunt que son diferents als que es reconeixen en dret comú. A més a més, aquests drets s’estenen a les persones amb les qui ha format una relació de parella estable o una relació afectiva anàloga a la cònjugal.

A continuació veurem quins drets successoris tenen les parelles de fet a Catalunya.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Tenen dret a heretar les parelles de fet a Catalunya?

Sí, tenen dret a heretar. D’acord amb el dret successori català, les parelles de fet tenen equiparats els seus drets a les persones unides en matrimoni.

Per tant, s’els reconeix la possibilitat de rebre la quarta viudal, que s’haurà de respectar en cas que s’otorgui testament, o els drets que els hi concedeixen les normes de la successió intestada, quan el difunt no ha fet testament.

En què consisteix el dret a la herència a favor de la parella de fet a Catalunya?

Els drets hereditaris de la parella de fet són diferents en funció de si el difunt va atorgar o no testament. 

Drets de la successió testada a favor de la parella de fet a Catalunya

L’ artícle 452-1 del llibre quart del Còdi Civil de Catalunya regula la denominada quarta viudal, que constitueix els drets hereditaris en cas de testament a favor del cònjuge vidu.

L’article equipara expressament al cònjuge vidu amb el convivent en relació de parella estable, sense exigir més requisits.

La quarta vidual consisteix en un dret de la parella estable supervivent a succeir de la persona amb qui convivia la quantitat que necessiti per atendre les seves necessitats, fins a un màxim de la quarta part de l'actiu hereditari líquid.

Per determinar aquestes necessitats, es tindran en compte criteris similars de valoració de les circumstàncies a què s'utilitzen valorarien en cas de divorci o separació legal per assignar una pensió compensatòria, com són el nivell de vida de que gaudia durant la convivència, els béns que li deixi el difunt, la seva edat, el seu estat de salut, el salari o les rendes que estigui percebent, les perspectives econòmiques previsibles i qualsevol altra circumstància rellevant.

El valor de la quarta vidual es pot satisfer amb diners o amb béns de l'herència, sota criteri d’elecció dels hereus.

No obstant, no existirà aquest dret a la quarta vidual a favor de la parella estable si en el moment de l'obertura de la successió la parella es trobava separada de fet.

La porció de quarta vidual es calcula partint del valor dels béns de l'actiu hereditari líquid al moment de la mort del testador i es descompta el valor del que hagi deixat aquell en herència a la seva parella. A la quantitat resultant caldrà afegir el valor dels béns donats pel causant en els seus darrers 10 anys, excloent-ne els béns que va donar a la seva parella. D'aquesta quantitat se'n calcula la quarta part, i aquest és el valor de la quarta vidual.

Si la parella de fet del difunt considera que no s'han respectat els seus drets hereditaris, pot exercir una acció personal contra els hereus per reclamar-la, i sol·licitar que la demanda de reclamació sigui anotada preventivament al Registre de la Propietat.

Si no hi ha prou béns per satisfer la quarta vidual a l'actiu hereditari líquid, també cal exercir una acció per reduir llegats, donacions i altres atribucions, sempre que no constitueixen legítima a favor dels hereus forçosos.

Cal tenir en compte que el dret a reclamar la quarta vidual no dura per sempre:

  • La quarta vidual s'extingeix per renúncia del beneficiari, per contraure nou matrimoni o conviure maritalment amb una altra persona abans d'haver-lo exercit, per mort sense haver-lo exercit, i per suspensió o privació de la potestat sobre els fills comuns per causa imputable al beneficiari.
  • La pretensió per reclamar la quarta vidual prescriu als 3 anys de la mort del causant.

Drets de la successió intestada a favor de la parella de fet a Catalunya

El convivent en parella que tingués una relació estable amb el mort, i que no es trobés separat de fet en el moment de la mort del causant, té drets successoris també en cas de no existir testament:

  1. Dret a l'usdefruit universal de l'herència, lliure de fiança, si concorre a la successió amb fills del causant o descendents d'aquests (article 442-3).
  2. A l'herència completa, tenint en compte el dret a la llegítima dels progenitors (una quarta part de l'herència) si concorre amb aquests, i en cas que no hi hagi fills ni altres descendents.
  3. A commutar l'usdefruit universal per l'atribució d'una quarta part alíquota de l'herència i, a més, l'usdefruit de l'habitatge conjugal. Hi ha un termini d'un any des de la mort del causant per exercir l'opció, que s'extingeix si accepta de manera expressa l'adjudicació de l'usdefruit universal.

Al respecte, cal fer algunes puntualitzacions:

  • Si exerceix l'opció de commutació de l'usdefruit universal, només té dret a l'usdefruit sobre l'habitatge si aquesta forma part de l'actiu hereditari i el causant no n'ha disposat en codicil o pacte successori. No obstant això, si la parella supervivent era copropietària de l'habitatge, sí que tindrà dret a l'usdefruit sobre la seva quota.
  • L'usdefruit universal s'estén a les legítimes, però no als llegats ordenats en codicil, o les atribucions particulars ordenades en pacte successori a favor d'altres persones ni a les donacions per causa de mort.
Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres