Aspectes legals a tenir en compte amb les donacions de pares a fills a Catalunya

Donaciones de padres a hijos en Cataluña

Davant la disjuntiva de deixar béns en herència als fills o donar-los-hi en vida, convé conèixer les implicacions legals derivades de cada operació, ja que, de vegades, pot interessar fer una donació, per del tractament més favorable que rep la donació en algunes comunitats autònomes davant de la transmissió en herència dels mateixos béns.

En aquest article analitzarem els aspectes més rellevants a tenir en compte a l'hora de fer una donació de pares a fills a Catalunya.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

On es regulen les donacions de pares a fills a Catalunya?

Les competències sobre successions i donacions han estat transferides en part a les comunitats autònomes, per la qual cosa cadascuna és lliure de regular les reduccions, bonificacions i tipus de gravamen que estimi convenients.

La norma que regula les donacions a Catalunya és la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions.

Serà d'aplicació la llei catalana a totes les donacions que compleixin les condicions següents:

 • Que tinguin per objecte un bé immoble ubicat a Catalunya.
 • Que el donatari tingui la residència habitual a Catalunya, si la donació té per objecte béns mobles o drets.

Quines operacions es consideren donació?

A efectes de la llei, s'entén per donació tota transmissió de béns o drets a títol gratuït a favor d'una altra persona realitzada en virtut d'un negoci jurídic inter vius.

Hi ha negoci gratuït quan el beneficiari no fa cap contraprestació.

La llei equipara a la donació les operacions següents:

 • La condonació i l'assumpció de deutes d'una altra persona, és a dir, els actes pels quals es perdona un deute pendent o pels quals el donant assumeix un deute aliè.
 • La renúncia de drets a favor d'una altra persona, com passa en el cas de l'usdefruit quan, una vegada acceptat, s'hi renuncia a favor del nu propietari.
 • Les assegurances de supervivència i de vida en què el beneficiari és una persona diferent de l'assegurat i del prenedor.
 • Les donacions especials, en què una part de l'objecte del negoci és gratuïta i una altra onerosa, es considera donació la part gratuïta. D'altra banda, la part onerosa tributa per l'impost de transmissions patrimonials (per exemple, la subrogació en una hipoteca aliena quan ja s'ha pagat la meitat del préstec).

Què diferencia les donacions de pares a fills d'altres donacions?

La legislació catalana dóna un tracte privilegiat a les donacions realitzades pels pares a favor dels fills davant de la mateixa transmissió de béns per herència, o davant de les donacions a favor d'altres persones.

El tractament privilegiat es tradueix en l'aplicació d'uns coeficients multiplicadors més beneficiosos per al contribuent quan és fill del donant i la possibilitat d'aplicar majors reduccions a la base imposable.

Com afecten les donacions de pares a fills a l'herència?

Hi ha un altre efecte que cal tenir en compte quan es fa una donació a favor d'un hereu forçós, com és un fill, i és la repercussió que té la donació sobre les legítimes dels hereus.

La llei catalana estableix que, tret que el donant digui el contrari en fer la donació, totes les donacions realitzades a un fill en els 10 anys anteriors a la mort del donant s'imputaran a la llegítima, és a dir, es computaran com a part de la legítima del fill.

En defecte d'una altra manifestació per part del donant, l'article 451-8 del llibre quart del Codi civil de Catalunya estableix que s'imputarán a la llegítima les donacions següents:

 • Les que hagi fet un progenitor a favor d'un fill per a l'adquisició del primer habitatge.
 • Les destinades a ajudar els fills a emprendre una activitat professional, industrial o mercantil que els proporcioni independència econòmica o personal.

De quines reduccions es pot beneficiar la donació de pares a fills?

El valor de la donació constitueix la base imposable de l'impost de donacions, a la qual s'apliquen les reduccions establertes a la llei per a l'obtenció de la base liquidable. Posteriorment, a aquesta base liquidable se li aplicarà la tarifa de limpost.

De totes les reduccions previstes a la llei, les reduccions més directament relacionades amb una donació de pares a fills són les següents:

Reducció per donació destinada a primer habitatge habitual

Aquesta reducció s'aplica a tota donació realitzada per un progenitor als seus fills consistent en un immoble per a habitatge habitual del fill o en diners per adquirir-lo, o bé en un terreny per construir el primer habitatge o diners per adquirir-lo.

La reducció consisteix en el 95% del valor de l’habitatge o de l’import donat, amb el límit màxim de 60.000 euros, o de 120.000 euros en cas que el donatari tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

A les donacions de diners només s'aplica la reducció si es van fer dins dels 3 mesos anteriors a l'adquisició de l'habitatge o el terreny.

Poden beneficiar-se d'aquesta reducció els fills del donant, els del cònjuge o parella de fet i les persones tutelades en règim d'acolliment, sempre que no tinguin més de 36 anys, llevat que tinguin un grau de discapacitat del 65 % o més, en el cas del qual, no s'aplica el límit d'edat.

A més, cal tenir en compte els altres requisits que estableix la llei per poder acollir-se a aquesta reducció, entre ells, els següents:

 • La donació s'ha de formalitzar en escriptura pública, que cal atorgar en un termini d'1 mes des del lliurament dels diners, en cas de donació dinerària.
 • L'habitatge donat, adquirit o que es pretén construir ha de complir els requisits legals per ser considerat habitatge habitual.

Reducció per donació d´un negoci empresarial o professional

S'aplicarà una reducció del 95 % del valor net dels elements patrimonials afectes a una activitat empresarial o professional explotada pel donant que hagi estat donada a favor dels fills, per tal que hi continuïn.

Per poder acollir-se a aquesta reducció, cal complir les condicions següents:

 • El donant ha dexercir lactivitat de manera habitual, personal i directa.
 • El donant ha dhaver complert 65 anys o cessar anticipadament, si és una activitat agrària, o estar en situació dincapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, i deixar dexercir lactivitat en el moment de la donació.
 • Els rendiments derivats de l'activitat han de suposar com a mínim el 50% dels rendiments totals del treball, del capital o de les activitats econòmiques del donant als efectes de l'IRPF.
 • El donatari ha de mantenir lactivitat durant els 5 anys següents a la donació, almenys.

Es poden beneficiar d'aquesta reducció els fills del donant, els de la parella estable o cònjuge i els tutelats en acollida.

Reducció per donació de participacions a entitats

Si la donació consisteix en participacions en entitats, cotitzin o no en mercats organitzats, es podrà aplicar una reducció del 95% del valor de les participacions.

La reducció s'aplica a la base imposable que resulti de restar al valor total de l'actiu el dels actius no afectes i el valor dels deutes derivats de l'activitat econòmica, i de dividir allò obtingut entre el valor del patrimoni net i multiplicar-lo per 100 .

L'operació, per tant, és la següent:

[(Valor total de l'actiu - actius no afectes i deutes) / valor del patrimoni net] x 100

Per poder aplicar la reducció, cal complir els requisits següents:

 • El donant ha de tenir 65 anys d’edat, o estar en situació d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, i deixar d'exercir les funcions en el moment de la donació.
 • El donant ha d'haver exercit funcions remunerades de direcció en l'activitat fins ara.
 • L’activitat principal de l’entitat no pot consistir en la gestió de patrimonis.
 • El donant ha de tenir com a mínim una participació del 5% al ​​capital, o del 20% si es computa en conjunt amb la parella o cònjuge, els descendents, ascendents o col·laterals fins al tercer grau.

Es poden beneficiar d'aquesta reducció tant els fills propis com els fills del cònjuge o la parella estable i els tutelats en acollida.

Reducció per donació de béns integrants del patrimoni cultural

Si la donació té per objecte béns integrants del patrimoni cultural nacional o català, es pot aplicar una reducció equivalent al 95% del valor dels béns.

S'inclouen en aquesta reducció els béns integrants del patrimoni històric o cultural d'altres comunitats, sotmesos als mateixos requisits, o determinats béns del patrimoni històric espanyol, a més d'altres objectes d'art i antiguitats.

Poden beneficiar-se d'aquesta reducció els donataris que siguin fills del donant, del cònjuge o parella estable, o que siguin fills tutelats en acollida.

Reducció per donació de finca de dedicació forestal

És possible reduir el 95% del valor de les finques dedicades a l’explotació forestal que compleixin les condicions següents:

 • Que siguin objecte dordenació forestal per un instrument urbanístic aprovat abans de la presentació de lautoliquidació de limpost.
 • Que estiguin gestionades en el marc dun conveni, contracte o acord de gestió forestal amb lAdministració.
 • Que estiguin ubicades en terrenys afectats per incendis forestals els darrers 25 anys i que hagin estat declarats zona d'actuació urgent per aquest motiu.

A més, el donatari ha de mantenir la finca durant almenys 10 anys després de la donació.

No es pot aplicar aquesta reducció a béns que s'hagin beneficiat de les exempcions i reduccions previstes a la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, ja que són reduccions incompatibles.

Poden beneficiar-se d'aquesta reducció els fills del donant, els del cònjuge o parella estable i els fills tutelats en acollida.

Quina és la tarifa de l‟impost aplicable en cas de donacions als fills?

Una vegada calculada la base liquidable com a resultat de laplicació de les reduccions a la base imposable, és procedent aplicar el tipus de gravamen o tarifa de limpost. La llei preveu tarifes reduïdes per a les donacions de pares a fills que hagin estat formalitzades en escriptura pública o en virtut de resolució judicial.

Per aplicar les tarifes, cal tenir en compte l'escala següent, en què es divideix l'import de la base liquidable en dos trams, segons l'import total de la base liquidable:

 • Base liquidable fins a 200.000 euros: s'hi aplica un tipus del 5%.
 • Base liquidable fins a 600.000 euros: fins a 200.000 euros s'obté una quota íntegra de 10.000 euros, ia la resta, de 200.000,01 a 600.000 euros, se li aplica un tipus del 7%. Se sumen les dues quantitats.
 • Base liquidable superior a 600.000 euros: fins a 600.000 euros s'obté una quota íntegra de 38.000 euros, ia la quantitat restant se li aplica un tipus del 9%. Se sumen les dues quantitats.

Quins coeficients multiplicadors s'apliquen a les donacions a favor dels fills?

Un cop aplicat el tipus de gravamen a la base liquidable, s'apliquen els coeficients multiplicadors per obtenir la quota íntegra de l'impost.

En aquest pas, la llei contempla uns coeficients multiplicadors privilegiats pel que fa als que s'apliquen a les donacions a favor de persones diferents dels fills, i pel que fa a la transmissió dels mateixos béns per herència, en lloc de donació.

Per a la determinació dels coeficients multiplicadors es tenen en compte el grup de parentiu a què pertany el donatari i el seu patrimoni preexistent.

Els fills menors de 21 anys pertanyen al grup I i ​​els que tenen 21 anys o més al grup II. Els coeficients a aplicar són:

 • Per a un patrimoni preexistent fins a 500.000 euros, l'1,0000.
 • Per a un patrimoni de 500.000,01 a 2.000.000 d'euros, l'1,1000.
 • Per a un patrimoni de 2.000.000,01 a 4.000.000 d'euros, l'1,1500.
 • Per a un patrimoni de més de 4.000.000 d'euros, l'1,2000.

Quan s'ha obtingut la quota íntegra de l'impost de donacions, encara es pot fer una deducció per doble interposició internacional, en cas que s'hagi satisfet un impost similar a l'estranger per la mateixa operació. El resultat d aplicar la deducció és la quota líquida a ingressar.

Si no és procedent aplicar una deducció per doble imposició internacional, la quota líquida a ingressar coincidirà amb la quota íntegra.

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres