En què es diferencien l'usdefruit vitalici i l'usdefruit universal?

¿En qué se diferencian el usufructo vitalicio y el usufructo universal?

L'usdefruit és un dret que cobra especial rellevància en l'àmbit de les successions (si bé es pot constituir també al marge de la successió). És habitual, per exemple, que els cònjuges es deixin l'un a l'altre l'usdefruit universal dels seus béns, a través de l'anomenada clàusula sociniana.

A continuació explicarem quines són les diferències entre dos tipus d'usdefruit: l'usdefruit vitalici i l'usdefruit universal.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

En què consisteix l'usdefruit?

En primer lloc, hem de recordar que l'usdefruit és un dret real consistent en gaudir d'una cosa aliena. Concretament, en el dret a posseir-la,  a gaudir-ne i també a gaudir dels seus fruits (naturals, civils i industrials).

El Codi Civil defineix l'usdefruit en els següents termes:

L'usdefruit dona dret a gaudir els béns d’un tercer amb l'obligació de conservar-los en la seva forma i substància, a excepció que el títol de la seva constitució o la llei autoritzin un altra cosa.

Article 467 del Codi Civil

En el Codi Civil de Catalunya, l'usdefruit es regula de la següent forma:

L'usdefruit és el dret real d'usar i gaudir de béns aliens salvant la seva forma i substància, excepte que les lleis o el títol de constitució estableixin una altra cosa.
Els usufructuaris tenen dret a posseir els béns objecte de l'usdefruit i a percebre totes les seves utilitats no excloses per les lleis o pel títol de constitució. Es presumeix que les utilitats no excloses els corresponen.
Els usufructuaris han de respectar el destí econòmic dels béns gravats i, en l'exercici del seu dret, han de comportar-se d'acord amb les regles de la bona administració.

Article 561-2 del Codi Civil de Catalunya

És important recalcar que l'usufructuari té certes limitacions: no podrà disposar de la cosa donada en usdefruit i, a més a més, té l'obligació de conservar la cosa donada en usdefruit en substància i forma per al propietari.

Què és l'usdefruit vitalici?

Un usdefruit vitalici és aquell que permet a l'usufructuari utilitzar i gaudir dels béns del propietari durant tota la seva vida, fins al moment de la seva defunció.

Com ja s'ha apuntat, una de les formes més comuns d'adquisició del dret d'usdefruit és per títol d'herència. És habitual que el causant de l'herència atorgui en testament al cònjuge superstit (supervivent) l'usdefruit amb caràcter vitalici (es tracta de la ja esmentada clàusula sociniana).

Això significa que l'usdefruit té una limitació temporal, perquè aquest s'extingeix amb la mort de l'usufructuari. Però, obviament, per a aquest té un caràcter vitalici.

Què és l'usdefruit universal?

Quan es constitueix l'usdefruit, aquest pot afectar una part dels béns de l'herència o a tots els béns que comprenen el cabal hereditari. En dret successori, l'usdefruit de caràcter universal dona dret a l'ús i possessió de tots els béns compresos en l'herència del causant.

En qualsevol cas, els hereus que ostenten la nua propietat i l'usufructuari poden arribar a pactar un valor per a l'usdefruit i alliberar el bé de la càrrega de l’usdefruit.

Quina és la diferència entre l'usdefruit vitalici i l'usdefruit universal?

Existeixen dos factors que afecten l'usdefruit: el primer és la seva limitació temporal i el segon, depèn dels béns de l'herència als quals afecta.

  1. D'una banda i segons la seva durada, l'usdefruit pot ser temporal o vitalici. L'usdefruit, per exemple, pot limitar-se a un termini de 10 anys, o bé estendre's fins a la defunció de l'usufructuari, tractant-se en aquest últim cas, d'un usdefruit vitalici.
  2. D'altra banda, tal com hem indicat anteriorment, l'usdefruit pot afectar una part dels béns de l'herència (com un pis, un olivar, unes accions, etc.) o a la totalitat de l'herència. Aquest últim supòsit, és el d'un usdefruit universal.

Així doncs, encara que l'usdefruit vitalici i l'universal són dos conceptes diferents, la universalitat i el caràcter vitalici de l'usdefruit són característiques que poden anar juntes.

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres