Quan es pot desheredar a un fill a Catalunya?

¿Cuándo se puede desheredar a un hijo en Cataluña?

A Catalunya, els fills són hereus forçosos, per tant vol dir, que com a mínim, tenen dret a un part de l’herència, és a dir la llegítima. Tot i així, hi ha casos on es pot desheretar un fill a Catalunya. A continuació explicarem quins són aquests supòsits.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Quines són les causes per desheretar un fill a Catalunya?

Les causes de desheretació a Catalunya es regulen a l’artícle 451-17 del Codi Civil de Catalunya. Prácticament totes són aplicables als fills, amb alguna excepció que només s’aplica alhora de desheretar un progenitor.

Així doncs, d'acord amb la normativa vigent, les causes per les quals es pot desheretar un fill a Catalunya són les següents:

Causas de deshertació per indignitat de l’artícle 412-3

En primer lloc, l'article 451-17 es remet a les causes d'indignitat per succeir l'article 412-3 del CCCat. 

Són indignes de succeir:

a) El qui ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver matat o haver intentat matar dolosament el causant, el seu cònjuge, la persona amb qui convivia en parella estable o algun descendent o ascendent del causant.

b) El qui ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver comès dolosament delictes de lesions greus, contra la llibertat, de tortures, contra la integritat moral o contra la llibertat i la indemnitat sexuals, si la persona agreujada és el causant, el seu cònjuge, la persona amb qui convivia en parella estable o algun descendent o ascendent del causant.

c) El qui ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver calumniat el causant, si l'ha acusat d'un delicte per al qual la llei estableix una pena de presó no inferior a tres anys.

d) El qui ha estat condemnat per sentència ferma en judici penal per haver prestat fals testimoni contra el causant, si li ha imputat un delicte per al qual la llei estableix una pena de presó no inferior a tres anys.

e) El qui ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver comès un delicte contra els drets i deures familiars, en la successió de la persona agreujada o d'un representant legal d'aquesta.

f) Els pares que han estat suspesos o privats de la potestat respecte al fill causant de la successió, per una causa que els sigui imputable.

g) El qui ha induït el causant de manera maliciosa a atorgar, revocar o modificar un testament, un pacte successori o qualsevol altra disposició per causa de mort del causant o li ha impedit de fer-ho, i també el qui, coneixent aquests fets, se n'ha aprofitat.

h) El qui ha destruït, amagat o alterat el testament o una altra disposició per causa de mort del causant.

Artícle 412-3 del Codi Civil de Catalunya

La denegació d’aliments

Es pot desheretar un fill no només per negar aliments al testador, sinó també si els ha denegat al cònjuge o convivent en parella estable del mateix testador, o bé als seus ascendents o descendents, en els casos en què l'hereu estigui obligat legalment a prestar-los-hi.

Hem de recordar que si bé la prestació aliments és un dret que habitualment es reconeix els fills en els casos de divorci, també hi ha altres supòsits en què es pot obligar judicialment una persona a prestar aliments a altres familiars.

1. Els cònjuges, els descendents, els ascendents i els germans estan obligats a prestar-se aliments.

2. Els deures d'assistència entre cònjuges i entre els progenitors i llurs fills es regulen per llurs disposicions específiques i, subsidiàriament, pel que estableix aquest capítol.

3. Els germans majors d'edat i no discapacitats només tenen dret als aliments necessaris per a la vida.

Article 237-2 del Codi Civil de Catalunya

Maltracte greu

Una altra causa de deshredació aplicable als fills és el maltractament greu, que es pot produir cap al mateix testador o bé al seu cònjuge o convivent en parella estable o als seus ascendents o descendents.

Falta de relació familiar

L'absència de relació familiar també és causa de deshredació dels fills, sempre que:

  • sigui manifesta i continuada;
  • i, a més, sigui per causa imputable únicament al fill.

Per tant, ni les desavinences puntuals que portin a un refredament de la relació, ni aquelles situacions en què la manca de relació sigui només per voluntat del progenitor podran ser al·legades com a motiu suficient per desheretar un fill.

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres