Blog

La institució d'hereu en el dret de successions català

D'acord amb el Codi Civil de Catalunya, el testament ha de contenir la institució d'hereu, llevat que es tracta de persones subjectes al dret de Tortosa (en aquest cas, tota l'herència pot consistir en llegats) o si s'ha nomenat un marmessor universal (en aquest supòsit, aquest nomenament supleix que no s'hagi instituït hereu).

A continuació exposarem els principals aspectes a tenir en compte envers la institució d’hereu en el cas de Catalunya.

Llegir article

Guia sobre els llegats a Catalunya

En termes generals, els beneficiaris en la successió hereditària poden ser-ho a títol universal, és a dir, en concepte d'hereus, o a títol particular, en concepte de legataris.

La institució del llegat suposa la transmissió de béns o drets concrets de l'herència i, com a tal, té les seves particularitats respecte a la designació d'hereu.

En aquest article analitzarem com funcionen els llegats en el dret successori català.

Llegir article

Guia sobre l'Impost de Successions a Catalunya

L'impost de successions ha estat transferit en part a les comunitats autònomes, per la qual cosa l'abast de la seva aplicació varia de manera notable d'un territori a un altre. En algunes comunitats, gairebé ha desaparegut en la pràctica, mentre que en unes altres s'han establert importants reduccions i bonificacions en funció de les circumstàncies de parentiu i dels béns heretats que concorrin en la successió.

A continuació, veurem com es tributa per l'impost de successions en rebre una herència a Catalunya.

Llegir article

El dret de representació en les herències a Catalunya

Quan opera el dret de representació, els hereus representants passen a ocupar el lloc que tenia l'hereu representat, i li succeeixen en tots els drets que li haguessin correspost.

En virtut del dret de representació, els descendents del representat hereten per branques o estirps, i no per dret propi.

Llegir article

La protecció de la legítima a Catalunya

El legitimari té dret a una porció del valor patrimonial de l'herència que li correspon en forma de legítima individual. La llei li atorga diferents mecanismes per a satisfer el seu dret quan l'hereu, o la persona autoritzada per al pagament, no l’entrega, o bé, el legitimari no obté el valor de la legítima individual que per dret li correspon.

Llegir article

El pagament de la legítima a Catalunya

Una vegada calculat l'import de la legítima global de l'herència i la legítima individual a la qual té dret cada legitimari del causant en l'herència, els legitimaris que no hagin vist satisfet el seu dret de crèdit a la legítima tindran dret a reclamar el pagament de la legítima.

Llegir article

Plusvàlua municipal en cas d'herència o donació a Girona

La plusvàlua municipal, o impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, és un impost de gestió municipal que grava l'augment del valor que experimenten els terrenys urbans amb motiu d'una transmissió.

En cas de donació o herència, si es reben béns d'aquesta naturalesa, es produeix el fet gravat per l'impost.

A continuació veurem en què consisteix i quines particularitats s'apliquen en el terme municipal de Girona.

Llegir article

Com renunciar a una herència a Catalunya

Acceptar una herència no sempre és interessant, a causa de les càrregues econòmiques que pot suposar la seva acceptació, ja que, a més dels béns i drets del mort, s'hereten els seus deutes. En aquest article explicarem què cal fer si es desitja renunciar a una herència a Catalunya.

Llegir article